Modlitwa Anioł Pański (Pełny Tekst)

Legenda:
P – Osoba prowadząca modlitwę.
R – Reszta osób, które w niej uczestniczą.
Jeśli modlimy się sami, wówczas odmawiamy wszystko po kolei.

Anioł Pański

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Oto ja Służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: A Słowo Ciałem się stało.
R: I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
R: Amen.

lub inny wariant modlitwy końcowej:

Módlmy się:
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R: Amen

Opcjonalnie można dodać jeszcze:

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3x)

P: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
R: A światłość wiekuista niechaj im świeci
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym
R: Amen.

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku)

» Anioł Pański


Anioł Pański w okresie wielkanocnym

Od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego (włącznie) Modlitwa Anioł Pański jest zamieniana na antyfonę maryjną Regina Coeli lub inaczej Regina Caeli (Królowo Niebios)

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, dostąpili radości żywota wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku):

» Anioł Pański w okresie wielkanocnym


Anioł Pański po łacinie

P. Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

P. Ecce Ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum Verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

P. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

P. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus:
Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus,per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku):

» Anioł Pański po łacinie


Anioł Pański dla dzieci

Modlitwa Anioł Pański nie posiada wersji dziecięcej. Poniżej więc wersja klasyczna z pełnym tekstem modlitwy Zdrowaś Maryjo, aby ułatwić czytanie.

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Oto ja Służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P:  A Słowo Ciałem się stało.
R: I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P:  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku):

» Anioł Pański


Jak dobrze odmawiać?

Kluczowe jest to, aby pamiętać, że najważniejsza w każdej modlitwie jest obecność serca w wymawianych słowach, które mają służyć obecności przy Bogu i świętych, a nie ją zastępować. Jeśli moim sercem nie jestem przy Bogu, to tym bardziej nie będę przy Nim w słowach, które wypowiadam. Szerzej o tym, jak się dobrze modlić, można przeczytać tutaj. Najpiękniejsza bowiem modlitwa to ta, która jest odmawiana sercem, a nie samymi tylko ustami. Nawet najpiękniejsze formułki tracą sens, jeśli są ”odklepywane” na zaliczenie. Aby więc dobrze odmawiać Anioł Pański, należy duchem stanąć duchem przy Panu Bogu, można wyobrazić sobie całą scenę zwiastowania, jakbym był obok. Gdy już moje serce i uwaga skupione są na Bogu, należy zacząć zwracać się treścią modlitwy do Niego, mówić tak jak do żywej osoby. Nie należy zniechęcać się rozproszeniami, skoro przychodzą, to znaczy, że ta modlitwa ma wartość, zawsze jednak trzeba wracać do obecności przy Bogi i słów, którymi się modlimy.


Dlaczego warto codziennie odmawiać?

Anioł Pański jest mocno oparty na Piśmie Świętym, a konkretnie scenie Zwiastowania Maryi. Wspominając ten moment uwielbiamy Boga za dar wcielenia Syna Bożego, który przyszedł, aby nas zbawić. Modląc się codziennie, ze szczerym sercem, tą modlitwą możemy otrzymać następujące dary:

1) Wyprasza łaskę przedkładania Bożej woli nad własną

Ta modlitwa uczy nas być jak Maryja, która jest wzorem przyjmowania woli Bożej i przedkładania jej nad własną. Modląc się słowami Pisma Świętego „Oto ja służebnica Pańska”, prosimy Boga, aby nasze życie było służbą Bogu, a nie sobie. Według wielu świętych, chociażby św. Faustyny, cała świętość zamyka się w zjednoczeniu woli naszej z wolą Bożą, a więc pragnieniu tego, czego pragnie Bóg, a Jego wola i pragnienia są dla mnie zawsze najlepsze więc im bardziej będę zjednoczony z Bożą wolą tym bardziej będę szczęśliwy już na ziemi. W numerze 1107 swojego Dzienniczka św. Faustyna zanotowała następujące słowa:

Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości, i na czym ona polega. Chociaż tę rzecz już wiele razy słyszałam na konferencjach, jednak inaczej dusza to rozumie, kiedy poznaje przez światło Boże, które ją oświeca. Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą. Bóg nigdy nie zadaje gwałtu naszej wolnej woli. Od nas zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy będziemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy.

2) Uczy służby Bogu

Chodzi o taką służbę, która daje radość w życiu. Kochająca mama, która robi dziecku kanapkę do szkoły, służy mu, ale ta służba nie jest pozbawieniem wolności, ale pełną jej realizacją. Służba wynikająca z miłości jest tym, w czym człowiek się spełnia – właśnie o taką służbę Bogu chodzi, dającą radość i spełnienie. Modląc się i rozważając modlitwę Anioł Pański, proszę Pana Boga o pomoc, w stawaniu się – jak Maryja – prawdziwym sługą, który odpowiada miłością na Miłość.

3) Uczy pokory

Maryja wypowiada słowa „niech mi się stanie”, a nie „niech ja wykonam”, całe źródło siły do wykonania Bożej woli widzi w Bogu, nie w sobie. Maryja wie, że bez Boga nie jest w stanie nic uczynić. Pokora jest głęboką świadomością słów św. Pawła:

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. [Flp 2,13]

Pokora pozwala dostrzegać, że każde dobro które czynię czy posiadam, jest darem od Boga, a im większa świadomość bycia obdarowanym, tym większa radość i wdzięczność wobec tego, który obdarowuje. Jest to trochę, jak z małym dzieckiem, nawet jeśli narysuje rodzicom piękny rysunek, to tylko na kartce i kredkami, które oni kupili. Człowiek pokorny widząc Boże dary, które są mu udzielane potrafi się Bogiem cieszyć.

4) Uwielbia Boga za dar wcielenia

Gdyby Bóg nie przyszedł na świat, niemożliwe byłoby zbawienie człowieka. Nikt z nas nie mógłby być w niebie po śmierci, a co więcej, nikt nie mógłby poznać kim Bóg jest i jaki naprawdę jest. Modlitwa Anioł Pański uwielbia Stwórcę za Jego nieskończoną miłość ukazaną przez fakt wcielenia Syna Bożego. Człowiek, który uwielbia Boga i dziękuje Mu, otwiera się na przyjmowanie kolejnych Bożych darów.


O której godzinie odmawiać?

Już w drugiej połowie XVI wieku, za czasów papieża św. Piusa V i za jego staraniem w „Małym Oficjum Matki Bożej”, jasno i oficjalnie podane są pory, w których powinno odmawiać się Anioł Pański, jak i treść samej modlitwy:

Kiedy rano, w południe i wieczorem słyszymy bicie dzwonów, mówimy: Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria… Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria… Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Ave Maria… 15 dni odpustu zyskują ci, którzy odmawiają tę modlitwę pobożnie”.

Aktualnie podtrzymywany jest zazwyczaj odmawiania tej modlitwy o godz. 6:00, 12:00 i 18:00 przez cały rok z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy to (od 1742 roku, na polecenie Benedykta IV) należy odmawiać Regina Coeli (Królowo Niebios).


Dlaczego Ojciec Święty odmawia Anioł Pański w południe?

Zwycięstwo w bitwie pod Belgradem uratowało Europę przed armią turecką.

Do 1456 roku odmawiano Anioł Pański dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zwyczaj odmawiania tej modlitwy w południe został wprowadzony w 1456 roku przez papieża Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku dla oblężonego przez Turków Belgradu, który był ostatnią naddunajską twierdzą broniącą drogi do serca Europy.

Po przybyciu pod Belgrad, broniony przez Mihályego Szilágyiego, sułtan Mehmed II zwołał naradę, aby zastanowić się nad sposobem zdobycia miasta. Zdecydowano się na oblężenie. Turcy mieli ze sobą około 300 armat, z czego 22 dużego kalibru bombardy oblężnicze. Dwunastodniowe bombardowanie wyrządziło ogromne wyrwy w murach od strony lądu, nie spowodowało jednakże większych strat w ludziach, którzy w porę ostrzegani o bombardowaniu chronili się w bezpiecznym miejscu. W momencie, gdy mury Belgradu zaczęły przypominać gruzowisko, pojawiła się prowadzona przez Jana Hunyadyego odsiecz, która przełamała turecką blokadę na Dunaju. Węgrzy wkroczyli wówczas do miasta przynosząc zaopatrzenie. Wtedy to nastąpił szturm janczarów, którzy wkroczyli do niższej części miasta. W trakcie plądrowania domów stali się oni jednak celem gwałtownego przeciwnatarcia, w wyniku którego Turcy zostali wyparci z zajętych pozycji. Następnego dnia Jan Kapistran poprowadził obrońców do natarcia na tureckie pozycje oblężnicze, powodując paniczną ucieczkę Turków. W walce ranny w udo został Mehmed, którego odciągnięto w porę z pola walki. Armia turecka rozpoczęła odwrót.
— https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Belgradem

W ramach dziękczynienia za tak wielkie zwycięstwo nad armią turecką i uratowanie Europy, podtrzymano południową modlitwę Anioł Pański przez co zrodziła się też tradycja niedzielnej południowej modlitwy papieża, trwa do dzisiaj i gromadzi tysiące wiernych.