Dlaczego warto odmawiać Anioł Pański? (4 Powody)

Modlitwa Anioł Pański jest mocno oparta na Piśmie Świętym, a konkretnie scenie Zwiastowania Maryi. Wspominając ten moment uwielbiamy Boga za dar wcielenia Syna Bożego, który przyszedł, aby nas zbawić. Jeżeli codziennie, ze szczerym sercem, się na niej zatrzymujemy i medytujemy, to ta modlitwa:

1) Wyprasza łaskę przedkładania Bożej woli nad własną

Ta modlitwa uczy nas być jak Maryja, która jest wzorem przyjmowania woli Bożej i przedkładania jej nad własną. Modląc się słowami Pisma Świętego “Oto ja służebnica Pańska”, prosimy Boga, aby nasze życie było służbą Bogu, a nie sobie. Według wielu świętych, chociażby św. Faustyny, cała świętość zamyka się w zjednoczeniu woli naszej z wolą Bożą, a więc pragnieniu tego, czego pragnie Bóg, a Jego wola i pragnienia są dla mnie zawsze najlepsze więc im bardziej będę zjednoczony z Bożą wolą tym bardziej będę szczęśliwy już na ziemi. W numerze 1107 swojego Dzienniczka św. Faustyna zanotowała następujące słowa:

Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości, i na czym ona polega. Chociaż tę rzecz już wiele razy słyszałam na konferencjach, jednak inaczej dusza to rozumie, kiedy poznaje przez światło Boże, które ją oświeca. Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą. Bóg nigdy nie zadaje gwałtu naszej wolnej woli. Od nas zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy będziemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy.

2) Uczy służby Bogu

Chodzi o taką służbę, która daje radość w życiu. Kochająca mama, która robi dziecku kanapkę do szkoły, służy mu, ale ta służba nie jest pozbawieniem wolności, ale pełną jej realizacją. Służba wynikająca z miłości jest tym, w czym człowiek się spełnia – właśnie o taką służbę Bogu chodzi, dającą radość i spełnienie. Modląc się i rozważając modlitwę Anioł Pański, proszę Pana Boga o pomoc, w stawaniu się – jak Maryja – prawdziwym sługą, który odpowiada miłością na Miłość.

3) Uczy pokory

Maryja wypowiada słowa “niech mi się stanie”, a nie “niech ja wykonam”, całe źródło siły do wykonania Bożej woli widzi w Bogu, nie w sobie. Maryja wie, że bez Boga nie jest w stanie nic uczynić. Pokora jest głęboką świadomością słów św. Pawła:

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. [Flp 2,13]

Pokora pozwala dostrzegać, że każde dobro które czynię czy posiadam, jest darem od Boga, a im większa świadomość bycia obdarowanym, tym większa radość i wdzięczność wobec tego, który obdarowuje. Jest to trochę, jak z małym dzieckiem, nawet jeśli narysuje rodzicom piękny rysunek, to tylko na kartce i kredkami, które oni kupili. Człowiek pokorny widząc Boże dary, które są mu udzielane potrafi się Bogiem cieszyć.

4) Uwielbia Boga za dar wcielenia

Gdyby Bóg nie przyszedł na świat, niemożliwe byłoby zbawienie człowieka. Nikt z nas nie mógłby być w niebie po śmierci, a co więcej, nikt nie mógłby poznać kim Bóg jest i jaki naprawdę jest. Modlitwa Anioł Pański uwielbia Stwórcę za Jego nieskończoną miłość ukazaną przez fakt wcielenia Syna Bożego. Człowiek, który uwielbia Boga i dziękuje Mu, otwiera się na przyjmowanie kolejnych Bożych darów.

Wyżej wymieniono tylko niektóre dary, które otrzymujemy w tej pięknej modlitwie, jeśli w niej jesteśmy sercem. Warto też zobaczyć, jak ciekawa jest historia tej modlitwy. Okazuje się bowiem, że nie przez przypadek odmawia się ją akurat w południe, ale więcej informacji o tym, już w podlinkowanej wyżej lekturze.

Warto przeczytać:

Ks. Krzysztof Śniadoch SAC