Modlitwy za chorych o zdrowie, które warto odmawiać

W Ewangelii Jezus wypowiada takie słowa „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7,7). Warto więc z wiarą prosić o zdrowie i za chorych. Poniżej przedstawiono modlitwy, które mogą przynieść ulgę w chorobie i cierpieniu.

Modlitwy ogólne za chorych

Można z nich korzystać, gdy modlimy się za chorych w ogólności lub też za konkretne osoby. Dobrą modlitwą za chorych jest również różaniec czy koronka do Miłosierdzia Bożego. Warto też dodać intencję o zdrowie do skrzynki intencji. Jeśli mamy problem z „formułkami”, warto pamiętać, że zawsze można też pomodlić się własnymi słowami, jeśli wypowiadane są one głęboko z serca, stają się potężną modlitwą.Więcej informacji, o tym jak się modlić, możemy znaleźć tutaj. Jeśli zaś brakuje nam słów i myśli do modlitwy, śmiało możemy korzystać z poniższych, gotowych tekstów.

Modlitwa za chorego do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy. Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

Modlitwa chorego o cud uzdrowienia

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.

Modlitwa o pomoc w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić i ofiarować dla większej Chwały Bożej i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen.

Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siły, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

Modlitwa za tych, którzy cierpią

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.


Modlitwy przy chorych

Jeśli jesteśmy bezpośrednio przy konkretnym chorym i chcielibyśmy pomodlić się o zdrowie dla niego, możemy też użyć poniższych modlitw. Są to oficjalne modlitwy zawarte w obrzędach sakramentu chorych, z których każdy może korzystać.

Modlitwa wezwaniami z Pisma Świętego

Przy chorych, jak i sami chorzy, mogą modlić się odmawiając poniższe wezwania, warto to czynić powoli i ze stosownymi przerwami na rozważenie usłyszanych wersetów. Można je dowolnie dobierać w zależności od dyspozycji i potrzeby duchowej chorego.

Wiara

 • Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu. (Mk 9,24)
 • Panie, pomnóż moją wiarę. (Łk 17,5)
 • Wierzę, Panie, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. (J 11,27)

Nadzieja

 • Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. (Ps 25,2)
 • Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości. (Ps 71,5)
 • Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja oczekuje Pana. (Ps 130,5.6)
 • U Pana jest łaska, u Niego obfite odkupienie. (Ps 130,7)

Miłość

 • Miłuję Cię, Panie, mocy moja. (Ps 18,2)
 • Jak dobry jest Bóg. (Ps 73,1)
 • Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. (J 21,17)
 • Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? (Rz 8,35)
 • Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. (Mt 6,12)
 • Panie, naucz mnie miłować braci, abym nie trwał w śmierci. (1 J 3,14)

Pokuta

 • Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. (Łk 15,21)
 • Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu. (Łk 18,13)
 • Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia. (Ps 51,11)

Zgoda z wolą Bożą

 • Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. (Mt 6,10)
 • Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. (Łk 1,38)
 • Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. (Ps 143,10)
 • Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. (Rz 14,8)

Pragnienie Boga

 • Tyś jest Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. (Ps 16,2)
 • Do Ciebie mówi serce moje, szukam, o Panie, Twojego oblicza. (Por. Ps 27,8)
 • Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. (Ps 42,2)
 • Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego: kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże? (Ps 42,3)
 • Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. (Flp 1,21)
 • Pragnę odejść i być z Chrystusem. (Flp 1,23)
 • Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj. (Por. Ha 2,3)

Prośba o zdrowie

 • Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. (Łk 18,38)
 • Panie, ten, którego miłujesz, jest chory. (J 11,3)
 • Zmiłuj się, Panie, nade mną, bo żyję w udręce. (Ps 31.10)
 • Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony Twój sługa. (Mt 8,8)

Wersety dziękczynne

 • Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. (Ps 34,2)
 • O łaskach Pana będę śpiewał na wieki. (Ps 89,2)
 • Błogosławiony Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu. (2 Kor l ,3-4)
 • Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. (Ps 9,2)

Modlitwa Słowem Bożym

Słowo Boże czytane z wiarą może przynieść ulgę i pociechę. Przy chorych można odczytać następujące fragmenty Pisma Świętego, mogą to czynić też sami chorzy w prywatnej modlitwie.

Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem (Jk 5, 13-16).

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.

Umiłowani: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny.

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byś­cie odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.

Choroba Epafrodyta (Flp 2,25-30)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. 

Bracia: Uznałem za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie.

Rzeczywiście bowiem zachorował, tak iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zmiłował: nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go, ponownie się uradowali, i ja żebym mniej się martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością. A takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi oddać.

Uzdrowienie sługi setnika (Mt 8, 5-13)

Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. 

Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”.

Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz — w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Jezus uzdrawia wielu. (Mt 15, 29-31)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił.

Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.

Uzdrowienie niewidomego (Mk 10, 46-52)

Słowa Ewangelii według świętego Marka 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”

Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. (Łk 22, 39-44)

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wyszedł z wieczernika i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił.

Modlitwa błagalna za chorych

Błagajmy Boga za chorego (chorą) N. i za wszystkich, którzy go (ją) leczą i pielęgnują mówiąc razem: Wysłuchaj nas, Panie.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chorego (tę chorą) N.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś mu (jej) dał nowe siły.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś złagodził jego (jej) cierpienia.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś go ją) uwolnił od grzechów i pokus.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich chorych umocnił swoją łaską.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś udzielił swojej pomocy wszystkim, którzy im usługują.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

Wszyscy razem mówią: Ojcze nasz…

Inne modlitwy

Zawsze można odmawiać za i przy chorych powszechnie znane modlitwy, takie jak różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie czy też inne.


Modlitwy dla chorych

Chory może użyć poniższych modlitw prosząc o zdrowie i wypełnienie woli Bożej. Można te modlitwy dowolnie łączyć i dostosować do sytuacji chorego.

(1) Prośba o pomoc

Ojcze niebieski, tak nas umiłowałeś, że dla nas zesłałeś Jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. Udziel mi pomocy, abym naśladował Zbawiciela mojego w cierpliwości i dźwigał krzyż choroby z poddaniem się Twojej woli i z korzyścią dla mojej duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(2) Prośba o wypełnienie woli Bożej w chorobie

Panie Jezu, odkupiłeś świat przez doskonałe poddanie się woli Ojca niebieskiego. Dzięki Ci składam za Twoją bolesną mękę i proszę o pomoc w wiernym wypełnianiu świętej woli Bożej. Spraw, abym dźwigał mój krzyż razem z Tobą i zasłużył na udział w Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(3) Prośba o przyjęcie cierpień i miłosierdzie

Ojcze niebieski, przez zasługi swojego Syna oczyściłeś nas z grzechu i pozwalasz nam dopełniać w naszym ciele to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym dla zbawienia naszych współbraci. Przyjmij moje cierpienia i okaż miłosierdzie swoje mnie i wszystkim grzesznikom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(4) Prośba o światło Ducha Świętego w chorobie

Panie Jezu Chryste, Ty widzisz, że nie umiem cierpliwie znosić swojej choroby. Oświeć mnie światłem Ducha Świętego, abym mocno wierzył, że Ty sam cierpisz w członkach swojego Kościoła, i abym znosił moją chorobę w zjednoczeniu z Twoją bolesną męką. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(5) Prośba o zjednoczenie cierpienia z cierpieniami Chrystusa

Jezu Chryste, najwyższy i wieczny Kapłanie, codziennie ofiarujesz się w naszych kościołach za nasze zbawienie. Chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą, chociaż nie mogę w niej uczestniczyć. Przyjmij moje cierpienia i połącz moją ofiarę z Twoją. Spraw, aby moja choroba przyniosła pożytek mnie i całemu Kościołowi świętemu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(6) Prośba za rodzinę, która znosi trud choroby

Wszechmogący Boże, Twoja Opatrzność czuwa nad całym światem. Wejrzyj na mnie i na moją rodzinę, której nie mogę zapewnić środków do życia. Racz mi przywrócić upragnione zdrowie i siły, a jeżeli inna jest Twoja wola, udziel mi siły do dźwigania krzyża w łączności z moim Zbawicielem, a rodzinę moją wspieraj w ciężkiej doli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(7) Ofiarowanie cierpień

Panie Jezu, niech moje cierpienia złączone z Twoimi przyczynią się do zbawienia świata. Amen.

Zredagował ks. Krzysztof Śniadoch SAC


Modlitwy za chorych o zdrowie, które warto odmawiać
Ocena: 4.8/5 (głosy: 10)